55 استعلام

25%
0 مزایده

25%
1 مناقصه

25%
56 همه موارد

25%
اطلاعيه
بدينوسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان در مناقصه اورهال واحد دو بخار نيروگاه قم ميرسدكه بند ذيل به جرائم مندرج در طرح قراردادموجود دراسناد مناقصه اضافه گرديد: * به ازاي عدم حضور هر يک از نفرات اصلي پيمانکار(مشخص شده با نام در پيشنهاد ارسالي) مبلغ4،000،000 ريال ( مبلغ پيشنهادي است ) و به ازاي عدم حضور هر يک از نفرات معرفي شده قبل از شروع پروژه (مطابق تعداد حداقل نفرات مندرج در قرارداد) مبلغ 2،000،000 ريال ( مبلغ پيشنهادي است ) جريمه روزانه از صورت وضعيت پيمانکار کسر مي گردد.